Agnieszka Mroczek

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Dziś kilka zdań o kwestii, która ostatnio była przedmiotem rozstrzygnięcia KNF i którą zajmę się szczegółowo w najbliższych dniach.

O co chodzi?

Otóż na brokera została nałożona kara w grudniu 2021 r. Z komunikatu KNF wynika, że podstawą były ustalenia, iż:

czynności brokerskie wykonywały osoby, które nie miały zdanego egzaminu brokerskiego i/lub nie były wpisane do właściwego działu rejestru brokerów.

Z mojego doświadczenia i wiedzy, jaką posiadam ze współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi wynika, że jest to problem z którego brokerzy często nie zdają sobie do końca sprawy.

Definicja czynności brokerskich w ustawie

Czynności brokerskie w ustawie są zdefiniowane bardzo pojemnie i ogólnie, i mogą je wykonywać tylko brokerzy ubezpieczeniowi albo osoby, którymi broker może się posługiwać, a są to właśnie osoby ze zdanym egzaminem brokerskim i wpisane do rejestru brokerów.

Jest to problematyczne, ponieważ brokerzy zatrudniają również „osoby do przyuczenia”, czyli bez zdanego egzaminu, które wg ustawy mogą dokonywać „czynności bezpośrednio związanych z czynnościami brokerskimi”, które już w ustawie nie są zdefiniowane.

Te kwestie potwierdzają tezę, że nasz ustawodawca nie podszedł do działalności brokerskiej podmiotowo, czyli, że jest to zawód brokera, a przedmiotowo, czyli że jest to działalność brokerska. Takie podejście rodzi wiele problemów praktycznych i bywa, że kończy się karą organów nadzoru finansowego.

Zapraszam do lektury całego artykułu niebawem!

Agnieszka Mroczek
radca prawny

Tajemnica brokerska

Agnieszka Mroczek27 marca 2022Komentarze (0)

Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej, przewidziany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, zbliża zawód brokera do zawodów zaufania publicznego, dla których tajemnica zawodowa jest nieodłącznym elementem.

Tajemnicą brokerską objęte są informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Są to wszelkie informacje, dotyczące klienta. Będą nimi zatem zarówno dane niezbędne do przygotowania slipu brokerskiego, jak i inne informacje, np. know – how klienta, strategia, czy potrzeby ubezpieczeniowe klienta.

Tajemnica brokerska jest nieograniczona w czasie, obowiązuje brokera po ustaniu stosunku umownego z klientem, również po śmierci klienta.

Art. 32 ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń:

Broker ubezpieczeniowy:

1) zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, przy czym obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą;

Jakie ma znaczenie tajemnica brokerska?

Jest to tajemnica wynikająca z ustawy, której nie można ograniczyć, ani nie można wyłączyć. Jedynym odstępstwem od obowiązku zachowania tajemnicy jest wykorzystanie danych przez brokera w zakresie czynności brokerskich świadczonych na rzecz klienta.

Tajemnica brokerska jest nie tylko elementem relacji na linii broker – klient. Ma ona również znaczenie o charakterze publicznoprawnym, ponieważ zapewnia zaufanie społeczne do instytucji brokera, który dysponuje przecież informacjami o charakterze poufnym, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, czy też danymi osobowymi szczególnych kategorii.

Tajemnica brokerska ma zagwarantować klientom, że broker wykorzysta dane tylko i wyłącznie w celu, dla którego nimi dysponuje.

Co istotne, przestrzeganie tajemnicy brokerskiej leży w interesie wszystkich brokerów, ponieważ wpływa na postrzeganie tego zawodu przez klientów.

Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy brokerskiej

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przewiduje odpowiedzialność brokera za ujawnienie tajemnicy brokerskiej osobom nieupoważnionym. Broker podlega w tym zakresie nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, która może nakładać kary pieniężne, a ponadto ponosi odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego i karnego.

Z obowiązkiem zachowania tajemnicy brokerskiej wiążą się inne ważne obowiązki dla brokera, jak zapewnienie w odpowiedni sposób zachowania w tajemnicy w/w informacji przez wszystkie osoby, które uzyskają do nich dostęp, w tym przez pracowników, osoby współpracujące, ale również np. osoby świadczące na rzecz brokera serwis w zakresie IT, czy usługi w zakresie sprzątania.

Broker musi mieć również na uwadze regulacje zawarte w kodeksie postępowania karnego oraz w kodeksie postępowania cywilnego, dotyczące ograniczeń w zeznawaniu jako świadek co do informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące tajemnicy brokerskiej, chętnie na nie odpowiem, zapraszam do kontaktu.

Agnieszka Mroczek
radca prawny